Algemene voorwaarden Dutch Life Support

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Dutch Life Support: Vennootschap onder firma Dutch Life Support, gevestigd te Pijnacker, gebruiker in de zin van art. 6: 231 BW.
1.2 Wederpartij: de partij aan wie Dutch Life Support een aanbieding heeft gedaan danwel de partij met wie Dutch Life Support een overeenkomst is aangegaan of met wie Dutch Life Support in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, danwel een wederpartij vormt in de zin van art. 6:231 BW.
1.3 Cursist: de deelnemer aan de door Dutch Life Support aangeboden opleiding(en).
1.4 Opleiding: een door Dutch Life Support aangeboden cursus of opleiding.
1.5 Product: een door Dutch Life Support geleverd product.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dutch Life Support en de Wederpartij, waaronder aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door Dutch Life Support uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.4 Indien Dutch Life Support niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Dutch Life Support in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Dutch Life Support heeft het recht om een aanbod, binnen 3 dagen na aanvaarding door de Wederpartij,te herroepen zonder opgave van een reden.
3.2 Dutch Life Support kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijze kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Levertijden in offertes van Dutch Life Support zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.4 Alle door Dutch Life Support geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes en/of overeenkomsten.
3.6 Dutch Life Support is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee Dutch Life Support te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van in- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de verkochte zaken, kosten veroorzaakt door valutawijzigingen, alsmede wegens prijsverhogingen van de door Dutch Life Support bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Indien de prijsverhoging meer dan 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, is de Wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, waarbij Dutch Life Support niet gehouden is tot betaling van enige (schade-)vergoeding.
3.7 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is Dutch
Life Support daar niet aan gebonden.

4.1 Dutch Life Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dutch Life Support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Dutch Life Support is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door Dutch Life Support, tijdig aan Dutch Life Support worden verstrekt op diens eerste verzoek, bij gebreke waarvan Dutch Life Support het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten door te berekenen aan de Wederpartij. De uitvoeringstermijn vangt aan op het moment dat de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan Dutch Life Support heeft verstrekt.
4.5 Dutch Life Support zal haar door de Wederpartij ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens en voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de overeenkomst of uit de wet voortvloeiende verplichting.

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen in de geest van onderhavige algemene voorwaarden.

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dutch Life Support aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, dient voor aanvang van de Opleiding de volledige betaling van de cursusprijs te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de betreffende Cursist(en) niet gerechtigd is/zijn aan de Opleiding deel te nemen. Dit ontslaat de Wederpartij echter niet van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs, vermeerderd met bijkomende kosten.
6.3 Bij overschrijding van de in artikel 6.1 genoemde termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag tot het moment van algehele betaling van het verschuldigde bedrag.
6.4 Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.
6.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dutch Life Support verschuldigde.
6.6 Aan de Wederpartij komt geen opschortingsrecht toe ter zake zijn betalingsverplichting jegens Dutch Life Support.
6.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Dutch Life Support echter hogere (buiten-)gerechtelijke kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de incassokosten rente verschuldigd.

7.1 Dutch Life Support is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiende uit de met de Wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst Dutch Life Support omstandigheden ter kennis zijn gekomen, die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet na zal komen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– een omstandigheid ontstaat waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. 7.2 Onverlet het bepaalde in art. 7.1 is Dutch Life Support bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7.3 In geval van opschorting of ontbinding zijdens Dutch Life Support op grond van de voorgaande leden, is Dutch Life Support op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. 7.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van Dutch Life Support op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Indien zich een situatie als in de voorgaande leden beschreven zich voordoet, behoudt Dutch Life Support zich het recht om schadevergoeding te vorderen, indien zij directe danwel indirecte schade lijdt.

8.1 Dutch Life Support zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de Wederpartij of overeengekomen opleidings- en/of trainingsdoelstellingen te realiseren.
8.2 Bij annulering door de Wederpartij tot 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 10% van het offertebedrag in rekening gebracht, te vermeerderen met eventueel overeengekomen bedragen voor ontwikkeling en voorbereiding.
8.3 Bij annulering door de Wederpartij vanaf 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, is het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.
8.4 Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij op of na de eerste cursusdag de overeenkomst voortijdig beëindigt.
8.5 De Wederpartij is gerechtigd om in plaats van de opgegeven Cursist een ander door hem daartoe aangewezen persoon aan de opleiding deel te laten nemen, mits de aangewezen persoon aan de toelatingsvereisten voor de cursus voldoet. De Wederpartij dient zulks, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de cursus, schriftelijk onder aanduiding van de aangewezen persoon aan Dutch Life Support mede te delen. Hierbij zal Dutch Life Support € 25,00 aan administratiekosten per mutatie in rekening brengen aan deWederpartij.
8.6 Dutch Life Support behoudt zich het recht voor om een Opleiding te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum/data of een andere locatie, waarbij de Wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat er over en weer een bedrag aan schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Dutch Life Support zal de betreffende Cursisten van de annulering en/of verplaatsing tijdig op de hoogte stellen.
8.7 Indien, in geval van overmacht, een training moet worden geannuleerd door Dutch Life Support, behoudt de Wederpartij het recht op een gelijkwaardige cursus.
Dutch Life Support is in geval van overmacht geen (schade-)vergoeding verschuldigd aan de Wederpartij.
8.8 Dutch Life Support behoudt zich het recht voor een Cursist tijdens de Opleiding te verwijderen, indien deze onvoldoende inzet toont en/of andere Cursisten of docent stoort zonder dat dit de Wederpartij ontslaat tot betaling van de volledige cursusprijs.
8.9 Indien de cursuslocatie door de Wederpartij wordt verzorgd, dient de Wederpartij er voor zorg te dragen dat de locatie daartoe geschikt is.

9.1 Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Dutch Life Support. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Dutch Life Support deze bij hem aflevert of doet afleveren, danwel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
9.2 Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dutch Life Support gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
9.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Dutch Life Support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dutch Life Support dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
9.4 Indien Dutch Life Support gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn pas aan op het moment dat de Wederpartij deze juist en volledig aan Dutch Life Support ter beschikking heeft gesteld.
9.5 De overeengekomen levertermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Dutch Life Support door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
Indien door overmacht de levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Dutch Life Support als de Wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Dutch Life Support slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
9.6 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Wederpartij indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Dutch Life Support terug te zenden voor rekening en risico van de Wederpartij.

10.1 Alle door Dutch Life Support in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dutch Life Support totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Dutch Life Support gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Onder geleverde zaken vallen tevens de door Dutch Life Support geleverde cursusmaterialen.
10.2 De door Dutch Life Support geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand danwel op enige andere wijze worden bezwaard danwel in het bezit van een derde worden gesteld.
10.3 De Wederpartij dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dutch Life Support veilig te stellen. Indien derden rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Dutch Life Support daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
10.4 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan Dutch Life Support ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering is Dutch Life Support gerechtigd deze te ontvangen. De Wederpartij verplicht zich ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader
nodig of wenselijk is.
10.5 Voor het geval Dutch Life Support haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Dutch Life Support en door Dutch Life Support aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dutch Life Support zich bevinden en die zaken terug te nemen.

11.1 Dutch Life Support garandeert de deugdelijkheid van de zaken die zij levert, voor de duur van 12 maanden vanaf het moment van levering, tenzij Dutch Life Support aannemelijk kan maken dat de instructies met betrekking tot montage, onderhoud, opslag en gebruik niet of niet juist door de Wederpartij zijn opgevolgd.
11.2 In geval van binnen de in het vorige termijn gebleken ondeugdelijkheid, is Dutch Life Support verplicht tot kosteloos herstel of vervanging van de zaak, ter keuze van Dutch Life Support.
11.3 De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dutch Life Support, wijzigingen zijn aangebracht danwel getracht is deze aan te brengen door de Wederpartij of derden of indien de zaak is aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet is bestemd of indien het gebrek is ontstaan door weersinvloeden.
11.4 Op de garantie kan slechts schriftelijk, onder vermelding van het
ordernummer, een beroep worden gedaan, binnen de in lid 1 bedoelde termijn en binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, bij gebreke waarvan aan de Wederpartij geen recht toekomt op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven door de Wederpartij, zodat Dutch Life Support in staat is adequaat te handelen. De Wederpartij dient de instructies terzake retournering aan Dutch Life Support ten behoeve van herstel of vervanging nauwlettend op te volgen. 11.5 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantietermijn voor de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.
11.6 Indien vast komt te staan dat een klacht zijdens de Wederpartij ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Dutch Life Support, waaronder in ieder geval de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Wederpartij.
11.7 Een beroep op de garantie schort een eventuele betalingsverplichting zijdens de Wederpartij niet op

12.1 Dutch Life Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Dutch Life Support is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.2 Dutch Life Support is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een Opleiding, tenzij aan Dutch Life Support opzet of grove schuld kan worden verweten.
12.3 Voor zover Dutch Life Support aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de order en in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering die door haar verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
12.4 Dutch Life Support is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van Dutch Life Support aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. De Wederpartij dient de hoogte van de kosten alsmede de redelijkheid daarvan aan te tonen.
12.5 Dutch Life Support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Hier wordt onder meer onder verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
12.6 De Wederpartij vrijwaart Dutch Life Support voor eventuele aanspraken van derden.

13.1 Het door Dutch Life Support aan de Cursisten verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de Wederpartij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 omtrent het eigendomsvoorbehoud. Het intellectueel eigendom van de training, het cursusmateriaal en documentatie blijven bij Dutch Life Support. 13.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Life Support is de Wederpartij niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

14.1 De rechter in de vestigingsplaats van Dutch Life Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dutch Life Support het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dutch Life Support partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.